Η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης

Η Υ.Α.Σ.

Λίγα λόγια για την Υ.Α.Σ. Διαμεσολάβησης

Οι Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE  έχουν μεγάλη εμπειρία και πραγματοποιούν Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), για τις υποθέσεις που απαιτείται (αρ 6 και 7 ν.4640/2019) ενημερώνοντας τα Μέρη, πριν τη συζήτηση της υπόθεσής τους στο Δικαστήριο, σχετικά με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης και τις αρχές που την διέπουν και παρέοχοντας τους το πλαίσιο να έρθουν σε έναν πρώτο διάλογο αν το επιθυμούν.

Σύμφωνα με τον νόμο, στην ΥΑΣ, αν τα Μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, υπάγονται οι εξής διαφορές:

α) Οικογενειακές, εκτός από κάποιες ρητές εξαιρέσεις

β) Όλες οι διαφορές(λχ εμπορικές, αστικές διαφορές κλπ) που συζητούνται στο Δικαστήριο σύμφωνα με την τακτική διαδικασία στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου , αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και όλες του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

γ) Αυτές για τις οποίες προβλέπεται σε έγγραφη συμφωνία των μερών και είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Την διαδικασία της ΥΑΣ Διαμεσολάβησης εκκινά ο Δικηγόρος του επισπεύδοντος μέρους της διαφοράς απευθυνόμενος σε μία Διαμεσολαβήτρια της RESOLVE η οποία με τη σειρά της έρχεται σε επικοινωνία με το καθ΄ου μέρος της διαφοράς.

Αφού λάβει την έγκρισή του καθ’ ου μέρους η Διαμεσολαβήτρια μπορεί ζητάει από το επισπεύδον μέρος το Αίτημα του αρ. 7 του ν. 4640/2019 και σε συνεννόηση με τα μέρη ορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής της ΥΑΣ Διαμεσολάβησης και η Διαμεσολαβήτρια τους αποστέλλει την Γνωστοποίηση/Πρόσκληση.

Κατά τη διάρκεια της ΥΑΣ η Διαμεσολαβήτρια ενημερώνει τα Μέρη για τη Διαμεσολάβηση και τις δυνατότητες που έχουν στη δική τους περίπτωση και συντονίζει μια πρώτη συζήτηση μεταξύ τους.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, και εφόσον τα μέρη το επιθυμούν μπορούν να υπαγάγουν τελικά την διαφορά τους σε Εκούσια Διαμεσολάβηση και να επιτύχουν, με την καθοδήγηση της Διαμεσολαβήτριας, την επίλυσή της.