Τομείς Εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση

Λίγα Λόγια για τη Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Τα μέρη μιας ιδιωτικής διαφοράς, εφόσον έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου αυτής, προσέρχονται αν το επιθυμούν και το συμφωνούν στη διαδικασία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου συνοδευόμενα από τους Δικηγόρους τους, παραμένουν δε στη διαδικασία εκουσίως και, με τη βοήθεια του ουδέτερου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου Διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται και επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς τους αυτής με συμφωνία.

Η συμφωνία των μερών, ενσωματώνεται στο Πρακτικό της Διαμεσολάβησης που υπογράφεται από τα μέρη και τον Διαμεσολαβητή και το οποίο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθίσταται εκτελεστός τίτλος.

Περισσότερα

 • για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης στο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • για το πώς λειτουργεί η Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο Q & A ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Τομείς Εξειδίκευσης στη Διαμεσολάβηση

Στη RESOLVE εξειδικευόμαστε και έχουμε μεγάλη εμπειρία στους εξής τομείς/αντικείμενα Διαμεσολάβησης:

Εμπορική Διαμεσολάβηση

Οι υποθέσεις εμπορικού δικαίου προκαλούνται και χαρακτηρίζονται από χρηματοοικονομικούς, επιχειρηματικούς και σχεσιακούς/συνεργατικούς παράγοντες. Στη Διαμεσολάβηση όλες αυτές οι συνιστώσες μπορούν να ληφθούν υπόψιν και σε ένα γνώριμο για τα μέρη περιβάλλον διαπραγματευσης, οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων μπορούν να έχουν τον έλεγχο να διαμορφώσουν τη συμφωνία σύμφωνα με την αγορά και τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα.

Στη RESOLVE έχουμε μεγάλη εμπειρία σε εμπορικές διαμεσολαβήσεις, γνώση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι και της κουλτούρας των εμπορικών επιχειρήσεων και εταιρειών και αναλαμβάνουμε Διαμεσολαβήσεις σε σχέση με διαφορές (ενδεικτικά):

 • από εμπορικές συμβάσεις/συναλλαγές
 • μεταξύ εταίρων/μετόχων
 • βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας
 • μεταξύ εμπόρων-προμηθευτών
 • ανταγωνισμού

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση τα τελευταία χρόνια έχει φανεί ιδιαίτερα ωφέλιμη στην επίλυση οικογενειακών συγκρούσεων οι οποίες πολύ συχνά είναι επώδυνες και ψυχοφθόρες ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Σε αυτές τις συνθήκες οι έμπειρες Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE δημιουργούν τον ασφαλή χώρο όπου τα μέρη θα συζητήσουν τις διαφορές τους  και τα βοηθούν ώστε να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία που θα διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλης της οικογένειας. Η Συμφωνία στην οποία καταλήγουν τα Μέρη με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή και των Δικηγόρων τους είναι πλήρως δεσμευτική και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός.

Πιο συγκεκριμένα, σε Διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν οι οικογενειακές διαφορές σε σχέση με

 • την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των παιδιών
 • τη διευθέτηση περιουσιακών ζητημάτων μεταξύ των πρώην συζύγων

Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου

Το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στα ανωτέρω πλαίσια συχνά ανακύπτουν διαφορές, η επίλυση των οποίων μέσω της δικαστικής οδού είναι πιθανό να διαταράξει τη ζωή και τις δραστηριότητές τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και με αβέβαιο αποτέλεσμα.

Η προσφυγή των μερών στη Διαμεσολάβηση προσφέρει στα μέρη τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις τους και να ακούσουν την επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς, να ανακαλύψουν τις ανάγκες τους, να διερευνήσουν την επίλυση της διαφοράς με δημιουργικό και ρεαλιστικό τρόπο.

Οι Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης τους και της πολυετούς εμπειρίας τους είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και εχέμυθο περιβάλλον διαλόγου για τα μέρη, ώστε αυτά να είναι σε θέση να εκφραστούν ελεύθερα και αποφασίζοντας από κοινού τις μελλοντικές τους σχέσεις

Τομείς που αναλαμβάνουμε (ενδεικτικά):

 • Ακίνητα
 • Μισθώσεις
 • Κληρονομικά
 • Αυτοκίνητα
 • Ιατρική ευθύνη
 • Προσβολές προσωπικότητας
 • Παντός είδους αποζημιώσεις

Εργασιακή Διαμεσολάβηση/Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας 

Στο εργασιακό περιβάλλον αναπτύσσονται δυναμικές σχέσεις, που επηρεάζουν δομικά τόσο την καθημερινότητα των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Όταν στις σχέσεις αυτές προκύπτουν διαφορές, η επιθυμητή για όλους και όλες πρόοδος (ατομική ή/και συλλογική) δυσχεραίνεται και καθίσταται αναγκαία η αποκατάσταση αυτών.

Η Διαμεσολάβηση μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν, όπου αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία ώστε ο διάλογος μεταξύ των πλευρών της διαφοράς κατά τη διαδικασία, να είναι εποικοδομητικός προς όφελος όλων στα ακόλουθα θέματα (ενδεικτικά):

 • Όροι Σύμβασης Εργασίας
 • Λύση Σχέσης Εργασίας
 • Εξέλιξη εργαζομένου/ης κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας
 • Οικονομικές Διαφορές (όπου επιτρέπεται)
 • Περιπτώσεις διακρίσεων (όπου επιτρέπεται)
 • Περιπτώσεις παρενόχλησης (όπου επιτρέπεται)

Επιπλέον η RESOLVE αναπτύσσει προγράμματα Διαμεσολάβησης στο χώρο Εργασίας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, προκειμένου να συζητηθούν και να επιλυθούν διαφορές που μπορεί να ανακύψουν (ενδεικτικά)

 • Μεταξύ εργοδότη – περισσότερων εργαζομένων (συλλογική διαφορά)
 • Μεταξύ εργοδότη – τμήματος/ων της επιχείρησης
 • Μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης
 • Μεταξύ εργαζομένων

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανάγκες συνεννόησης και διαπραγμάτευσης επιχειρήσεων και ιδιωτών με τις τράπεζες και τα funds για την οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους ή τη ρύθμιση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων .

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης δίνει τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να διαπραγματευθούν και να καθορίσουν τους όρους των σχέσεών τους ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και σταθερότητα εντός του διαρκώς εξελισσόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η ομάδα των Διαμεσολαβητριών της RESOLVE μέσα από την πολυετή της εμπειρία μπορεί να βοηθήσει τις δυο πλευρές στις συζητήσεις τους για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους για:

 • Ρύθμιση οφειλών
 • Όρους χρηματοδότησης
 • Ερμηνεία όρων σύμβασης