Πτώχευση και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ένταξη κάποιου οφειλέτη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης πτώχευσης τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα.

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δίνεται η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες και απαλλαγής τους από τις οφειλές του παρελθόντος.

Η ομάδα της RESOVE διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία να καθοδηγήσει τους οφειλέτες και να τους παράσχει πλήρη νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.