Η Διαδικασία της Διαμεσολάβησης

Τα Βήματα της
Διαδικασίας

Τα Μέρη επιλέγουν τη Διαμεσολαβήτρια της RESOLVE και υπογράφουν Συμφωνία Υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση
Στην κοινή συνάντηση συμμετέχουν η Διαμεσολαβήτρια, οι πληρεξούσιοι/ες Δικηγόροι και τα Μέρη της Διαφοράς και κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται και η Διαμεσολαβήτρια συντονίζει τη συζήτηση.
Οι κατ’ιδίαν συναντήσεις που μπορεί να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν της Κοινή Συνάντησης πραγματοποιούνται σε χωριστό χώρο για το καθένα. Το κάθε μέρος βρίσκεται εκεί με το/την Δικηγόρο του και η Διαμεσολαβήτρια τους επισκέπτεται μεταφέροντας προτάσεις, αντιπροτάσεις, σκέψεις της άλλης πλευράς.
Η διαδικασία προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες των Μερών. Λόγου χάρη αν οι συνθήκες το απαιτούν, μπορεί τα Μέρη να συμμετάσχουν σε κοινή συνάντηση.
Στόχος είναι η επίτευξη της Συμφωνίας την οποία συντάσσουν οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι και η Διαμεσολαβήτρια την εντάσσει στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης

Περισσότερα

για τη διαδικασία της “ΥΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ”

Περισσότερα

για το πώς λειτουργεί η Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα στο “Q & A ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ”