Ξεκινήστε τη Διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με τον νόμο 4640/2019 (άρθρο 6), για τις κάτωθι κατηγορίες υποθέσεων προβλέπεται υποχρεωτική υπαγωγή στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (Υ.Α.Σ):

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από κάποιες ρητές εξαιρέσεις (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 15.01.2020)

β) όλες οι διαφορές της τακτικής διαδικασίας που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 15.03.2020)

γ) οι διαφορές για τις οποίες προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης σε έγγραφη συμφωνία των μερών (έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι από 30.11.2019)

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε Υ.Α.Σ, μπορείτε να επικοινωνήσετε, είτε προσωπικά είτε μέσω του Δικηγόρου σας, με τις Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE, καλώντας είτε στο τηλεφωνικό μας Κέντρο (210 3616493) είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@resolve.gr.

Εν συνεχεία, εκείνες θα έρθουν σε επικοινωνία με το καθ΄ου μέρος της διαφοράς, προκειμένου να επιλεγεί από κοινού Διαμεσολαβητής για την πραγματοποίηση της Υ.Α.Σ.

Η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 7 ν. 4640/2019 και συνοπτικά κατωτέρω:

  • Το επισπεύδον μέρος έρχεται σε επαφή με Διαμεσολαβητή, ο οποίος επικοινωνεί με την άλλη πλευρά προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή επιλογή. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, το επισπεύδον μέρος απευθύνεται στην Κεντρική Επιστροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να ορίσει Διαμεσολαβητή (τηρείται σειρά σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου των Διαμεσολαβητών του Ειδικού Καταλόγου)
  • Το επισπεύδον μέρος αποστέλλει εγγράφως στον ορισθέντα Διαμεσολαβητή Αίτημα προσφυγής στη Διαδικασία
  • Ο ορισθείς  Διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγγράφως τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα στα μέρη  πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την Υ.Α.Σ. Η Υ.Α.Σ. λαμβάνει χώρα εντός 20ημέρου από την αποστολή στον Διαμεσολαβητή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία (ή 30 ημερών αν κάποιο από τα μέρη είναι κάτοικος εξωτερικού)
  • Η Υ.Α.Σ. έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά (εφαρμογή 4, 6 και 7 του άρθρου 5)
  • Μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Διαμεσολαβητή και όλους τους συμμετέχοντες  όπου εκτός των άλλων αναφέρεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της Υ.Α.Σ. και η συμμετοχή των μέρων
  • Τα μέρη παρίστανται μετά του Δικηγόρου τους (μόνο κατ’ εξαίρεσιν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδική εξουσιοδότηση επιτρέπεται παράσταση διά).
  • Το Δικαστήριο (που ήθελε επιληφθεί της υπόθεσης) δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην Υ.Α.Σ. χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ
  • Αν τα μέρη μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συναποφασίσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη Διαμεσολάβηση, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής και ακολουθείται η διαδικασία Διαμεσολάβησης του άρθρου 5 (υποχρέωση ολοκλήρωσης εντός σαράντα (40) ημερών με δυνατότητα παράτασης)

Επιπλέον, για όσες διαφορές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, για τις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου, δηλαδή για τις οποίες δεν απαιτείται από τον νόμο η έκδοση δικαστικής απόφασης (π.χ. η έκδοση διαζυγίου), δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, ο νόμος προβλέπει οτι μπορούν να υπαχθούν στη Διαμεσολάβηση εκουσίως.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε και πάλι να επικοινωνήσετε με τις Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE, ώστε να έρθουν σε επαφή με το καθ’ου μέρος της διαφοράς.