Σε ισχύ τίθεται από 15 Ιανουαρίου 2020, το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.4640/2019, σύμφωνα με το οποίο για όλες τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περ..." />

Σε ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.4640/2019 για την υπαγωγή των οικογενειακών διαφορών στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ)

Σε ισχύ τίθεται από 15 Ιανουαρίου 2020, το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.4640/2019, σύμφωνα με το οποίο για όλες τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παρ. 1, καθώς και εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ, για τις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς προβλέπεται υπαγωγή στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (ΥΑΣ). 

Επομένως, για όσες σχετικές  αγωγές  κατατίθενται από 15.1.2020 και έπειτα, θα πρέπει είτε να έχει προηγηθεί η πραγματοποίηση της ΥΑΣ, είτε αυτή να έπεται της καταθέσεως της αγωγής. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί πριν την συζήτηση και για το παραδεκτό αυτής να κατατεθεί μαζί με τις προτάσεις και το Πρακτικό της ΥΑΣ.

Η διαδικασία της ΥΑΣ περιγράφεται στο άρθρο 7 ν. 4640/2019 και συνοπτικά κατωτέρω:

  • Το επισπεύδον μέρος έρχεται σε επαφή με Διαμεσολαβητή ο οποίος επικοινωνεί με την άλλη πλευρά προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή επιλογή Διαμεσολαβητή. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, το επισπεύδον μέρος απευθύνεται στην Κεντρική Επιστροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να ορίσει Διαμεσολαβητή (τηρείται σειρά σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου των Διαμεσολαβητών του Ειδικού Καταλόγου)
  • Το επισπεύδον μέρος αποστέλλει εγγράφως στον ορισθέντα Διαμεσολαβητή Αίτημα προσφυγής στη Διαδικασία
  • Ο ορισθείς  Διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγγράφως τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα στα μέρη  πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την Υ.Α.Σ. Η Υ.Α.Σ. λαμβάνει χώρα εντός 20ημέρου από την ενημέρωση (ή 30 ημερών αν κάποιο από τα μέρη είναι κάτοικος εξωτερικού)
  • Η Υ.Α.Σ. έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά (εφαρμογή 4, 6 και 7 του άρθρου 5)
  • Μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Διαμεσολαβητή και όλους τους συμμετέχοντες  όπου εκτός των άλλων αναφέρεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της Υ.Α.Σ. και η συμμετοχή των μέρων
  • Τα μέρη παρίστανται μετά του Δικηγόρου τους (μόνο κατ’ εξαίρεσιν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδική εξουσιοδότηση επιτρέπεται παράσταση διά).
  • Το Δικαστήριο (που ήθελε επιληφθεί της υπόθεσης) δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην Υ.Α.Σ. χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ
  • Αν τα μέρη μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συναποφασίσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη Διαμεσολάβηση, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 του νόμου (υποχρέωση ολοκλήρωσης εντός σαράντα (40) ημερών – δυνατότητα παράτασης)

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της ΥΑΣ ή για οποιαδήποτε απορία, συνδρομή ή συνεργασία, καλέστε μία από τις Διαμεσολαβήτριες της RESOLVE.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο info@resolve.gr ή και τηλεφωνικά στο 210 3616493.