Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4640/2019 σχετικά με το Ενημερωτικό Έγγραφο για την “δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης των διαφορών.”

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (A’ 204) ο Νόμος 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», το άρθρο 65 του οποίου τροποποιεί το β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (A’ 190).

Σύμφωνα με την ως άνω τροποποίηση, το Ενημερωτικό Έγγραφο το οποίο συμπληρώνει και υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος και ο εντολέας του αναφορικά με τη “δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς” και την υποχρέωση προσφυγής στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (άρθρα 6 και 7 του νόμου) κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, αντί του μέχρι τώρα προβλεπόμενου απαραδέκτου του δικογράφου της αγωγής.

Σύμφωνα με την ψηφισθείσα τροπολογία, η ανωτέρω διάταξη αποκτά αναδρομική ισχύ από 30.11.2019 και καταλαμβάνει και τις ήδη κατατεθείσες αγωγές, από την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019.

Το ακριβές κείμενο της ψηφισθείσας τροποποιητικής διάταξης έχει ως εξής :

«Άρθρο 65

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) αντικαθίσταται ως εξής : «Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα».

Το σχετικό Ενημερωτικό Έγγραφο έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://www.diamesolavisi.gov.gr/sites/default/files/news/attachments/entypo_enimerosis_apo_dikigoro_neo.pdf