Ν. 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης – Σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτού η πλειοψηφία των διατάξεών του

 

Ο ν.4640/2019 με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες Διατάξεις», ψηφίστηκε την Πέμπτη 28.11.2019, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 190/30.11.2019 και τέθηκε σε ισχύ από τη δημοσίευσή του (πλην των άρθρων 6 και 7 όπως λεπτομερώς προβλέπεται στο άρθρο 44 αυτού) .

 

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα πολύ λεπτομερές που περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων για τη Διαμεσολάβηση και ορίζει στο άρθρο 3 ότι «Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου».

 

Η δε διαδικασία τόσο για τις διαφορές που υπάγονται εκουσίως στη Διαμεσολάβηση (άρθρο 5) όσο και για εκείνες που υπάγονται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης (άρθρο 6), προβλέπεται πολύ αναλυτικά.

 

Ειδικής επισήμανσης χρήζουν δύο πολύ σημαντικά σημεία του νέου νόμου που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή αλλά και την εφαρμογή της Υποχρεωτικότητας και το ρόλο του Δικηγόρου σε αυτά.

 

  • Υποχρεωτική ενημέρωση από το Δικηγόρο προς τον εντολέα του για ΟΛΕΣ τις υπαγόμενες στη Διαμεσολάβηση διαφορές

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019, από τη Δευτέρα 2.12.2019 τυγχάνει εφαρμογής η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης από το Δικηγόρο προς τους εντολείς του σχετικά με τη Διαμεσολάβηση, για ΟΛΕΣ τις υπαγόμενες στη Διαμεσολάβηση διαφορές όχι μόνο δηλαδή για τις υπαγόμενες στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ).

Το άρθρο 3 στην παράγραφο 2 προβλέπει ότι  το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής.

 

Το σχετικό έγγραφο έχει ήδη αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

 

https://www.diamesolavisi.gov.gr/sites/default/files/news/attachments/entypo_enimerosis_apo_dikigoro_neo.pdf

 

  • Διαφορές υπαγόμενες στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4640/2019, υπάγονται σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς,

α) Όλες οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές του άρθρου 592 παρ. 1 περ. α΄, β΄και γ΄(διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάμου) και του άρθρου 592 παρ. 2 (προσβολή πατρότητας κλπ) [ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 15.1.2020],

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 15.3.2020] ,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης.

 

Η δε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ), της οποίας η διαδικασία προβλέπεται λεπτομερώς στο άρθρο 7, λαμβάνει χώρα μεταξύ του Διαμεσολαβητή, των μερών και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους και στη διάρκειά της τα μέρη και δικηγόροι ενημερώνονται από το διαμεσολαβητή σχετικά με τη διαδικασία και τις βασικές αρχές της Διαμεσολάβησης καθώς και πώς θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν προς επίλυση της διαφοράς τους.

Αν με το πέρας της διαδικασίας της ΥΑΣ τα μέρη συμφωνήσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους στη Διαμεσολάβηση, υπογράφουν συμφωνίας υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 5 του ν 4640/2019.