ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΤΗΣ RESOLVE

Οι Τομείς ..." />

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΤΗΣ RESOLVE

Οι Τομείς Δικαίου, στους οποίους έχουμε πραγματοποιήσει και πραγματοποιούμε Διαμεσολαβήσεις

Οι Διαμεσολαβητές της RESOLVE πραγματοποιούμε τακτικά Διαμεσολαβήσεις σε όλους τους τομείς Δικαίου, που περιλαμβάνουν κατηγορίες υποθέσεων δεκτικών Διαμεσολάβησης.

Ενδεικτικά,  πραγματοποιούμε Διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις:

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4640/2019), οι διαφορές Αστικού και Εμπορικού Δικαίου για τις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, για τις οποίες δεν απαιτείται δηλαδή από το νόμο η έκδοση δικαστικής απόφασης, μπορούν να υπαχθούν εκουσίως στη Διαμεσολάβηση.

Παράλληλα, οι έμπειροι Διαμεσολαβητές της RESOLVE  πραγματοποιούν Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες (Υ.Α.Σ), για τις υποθέσεις που απαιτείται, βάσει των άρθρων 6 και 7 του ν.4640/2019 και ενημερώνουν τα μέρη σχετικά με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης και τις αρχές που την διέπουν.

Σύμφωνα με τον νόμο, στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία υπάγονται:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από κάποιες ρητές εξαιρέσεις (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 15.01.2020)

β) όλες οι διαφορές της τακτικής διαδικασίας που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (έναρξη ισχύος για τις αγωγές που κατατίθενται από 1.7.2020)

γ) οι διαφορές για τις οποίες προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα Διαμεσολάβησης σε έγγραφη συμφωνία των μερών (έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του νόμου ήτοι από 30.11.2019)

Ο Δικηγόρος του επισπεύδοντος μέρους της διαφοράς καλεί έναν Διαμεσολαβητή της RESOLVE και εκείνος έρχεται σε επικοινωνία με το καθ΄ου μέρος της διαφοράς, προκειμένου από κοινού να επιλέξουν Διαμεσολαβητή για την πραγματοποίηση της Υ.Α.Σ. Μετά το πέρας της συνεδρίας, και εφόσον τα μέρη το επιθυμούν μπορούν να υπαγάγουν τελικά την διαφορά τους στην Διαμεσολάβηση και να επιτύχουν, με την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή, την επίλυσή της.

Επίσης, η Εταιρία μας διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία για να πραγματοποιήσει Διαμεσολάβηση σε σύνθετες υποθέσεις, όπως αυτές με διεθνή στοιχεία ή με συνδυασμό περισσότερων του ενός ειδικού αντικειμένου.

Πραγματοποίηση ΥΑΣ ή Εκούσια Υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση με τους Διαμεσολαβητές της RESOLVE

Για την πραγματοποίηση της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) αλλά και για την εκούσια υπαγωγή στην Διαμεσολάβηση, ο Δικηγόρος – χειριστής μιας υπόθεσης ή ο άμεσα ενδιαφερόμενος Ιδιώτης ή Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνήσει με τους Διαμεσολαβητές της RESOLVE, καλώντας είτε στο τηλεφωνικό μας Κέντρο (210 3616493) είτε αποστέλλοντας e-mail στο info@resolve.gr.

© resolve.gr Return to top