Άρθρο της Ελένης Πλέσσα, Δικηγόρου – Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας στην έντυπη κα..." />

Άρθρο της Ελένης Πλέσσα στην ηλεκτρονική μορφή του διμηνιαίου magazino “Με το Δικηγόρο”

 Άρθρο της Ελένης Πλέσσα, Δικηγόρου – Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή του διμηνιαίου magazino Με το Δικηγόρο, «Δικηγόροι και Διαμεσολάβηση σε κοινή πορεία, Μια προσέγγιση μέσα από ερωτήματα συναδέλφων», σελ. 9.

Διευκρινιστικά, μετά την έκδοση του magazino τροποποιήθηκε η διάταξη για το έντυπο της ενημέρωσης του Δικηγόρου προς τον πελάτη του και πλεόν μπορεί να κατατεθεί και με τις προτάσεις επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής.

Συνεργασίες και Δράσεις